การศึกษารายกรณีการศึกษารายกรณี
การศึกษารายกรณี (Case Study) หมายถึง กระบวนการศึกษาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งอย่างละเอียดต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ เทคนิค หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูล แล้วนำมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และวินิจฉัยหาสาเหตุของพฤติกรรม เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไข ป้องกัน หรือส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล กลุ่มคน ชุมชน และสถาบันนั้นต่อไป

จุดมุ่งหมายของการศึกษารายกรณี
1.ศึกษานักเรียนที่มีปัญหาพิเศษเพื่อช่วยเหลือแก้ไข
2..ศึกษานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
3. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับ ความเป็นจริงของตน
4. ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสม
5. เพื่อการค้นคว้าวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การศึกษาเป็นรายกรณี
เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยมรจุดมุ่งหมาย 3 ประการ
1.
การส่งเสริมพฤติกรรมที่มีลักษณ์เชิงบวกในตัวบุคคลให้พัฒนางอกงามยิ่งขึ้น
2.
ป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบเกิดขึ้นในตัวบุคคล
3.
การแก้ไขหรือลบพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาในตัวบุคคล
การรวบรวมข้อมูลมีวิธีการรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งต่าง
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
1.แบบสอบถาม
            2.แบบสัมภาษณ์
            3.แบบสังเกต
            4.แบบทดสอบ
            5.จากการศึกษาผลงานของผู้ถูกศึกษา
           เก็บข้อมูลจากเพื่อนๆ
           1.การสัมภาษณ์เพื่อน
           2.การใช้สังคมมิติ
           3การใช้แบบสอบถามใครเอ่ย
           เก็บจากผู้ปกครอง
           1.การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
           2.การใช้แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครอง
           3.การเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง
         ข้อเสนอแนะในการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี
      1. ควรเน้นการสร้างเสริมพัฒนาการของบุคคล ไม่เน้นเฉพาะเด็กที่มีปัญหา
      2. ควรเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม แสดงพัฒนาการบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกด้าน
      3. ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
      4. ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการแนะแนวจะช่วยให้การศึกษา Case  มีประสิทธิภาพ
      5.รายงานที่นำไปใช้เพื่อการวิจัยหรือเผยแพร่ จะต้องนำรายละเอียดที่บ่งบอกว่าผู้ถูกศึกษาเป็นใครออกให้หมด
      6.ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจำชั้นทุกคนศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 คน
    
     การศึกษารายกรณีได้เข้ามามีบทบาทต่อการให้ความช่วยเหลือทางการแนะแนว ในฐานะที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีระบบ ระเบียบ และขั้นตอนที่ทำให้วิธีการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือได้กว้างขวางไม่เพียงแต่จะจำกัดในศาสตร์แห่งการแนะแนวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบรรดาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทั้งหมดซึ่งเรียกรวมๆว่าศาสตร์แห่งพฤติกรรม  อันมีหลักเกี่ยวกับความเป็นไปและธรรมชาติของพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งนี้รวมถึงการจัดการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ  ของมนุษย์ด้วย หากแต่ว่าธรรมชาติของศาสตร์แห่งพฤติกรรมนี้มีความกว้างขวางในมิติของเนื้อหาที่จะเรียนรู้มาก  จึงมักจะมีการแยกและจำกัดเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่  เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น  เช่น  การแนะแนว  การสงเคราะห์  จิตวิทยาคลินิก จิตเวชศาสตร์  เป็นต้น
 


www.google.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น